Bilden tagen från granen 5 november 2005 av Bertil Presthans

Bilden tagen från granen 5 november 2005 av Bertil Presthans

Dammen är en tragisk historia,
det verkar inte som vi någonsin får den tillbaka.

Som det ser ut så är det hemskt att se hur snabbt det har växt igen där det en gång fanns en mycket vacker dammsjö.

Se flik fd dammen för aktuella bilder från dec 2009.

Nedan har vi alla tidningsartiklar som varit om dammen i Mora Tidning.

De gamla fotona nedan har vi fått från Bertil Presthans.

Bilden tagen ca 1900

Bilden tagen ca 1900

Så här vacker var dammen 1999
Foto Arne Söderkvist

Så här vacker var dammen 1999
Foto Arne Söderkvist

Så här såg den ut efter katastrofen fredagen den 13:e juni 2003
Foto Arne Söderkvist

Så här såg den ut efter katastrofen fredagen den 13:e juni 2003
Foto Arne Söderkvist

Publicerad: 2003-06-17

Dammen som försvann

FU En liten by med ett kort namn och en fin vattenspegel.

Så var förhållandena i Fu fram till fredagen när regnet stod som spö i backen. Det blev för mycket för dammfundament och luckor som gav vika.

Kvar blev Fuåns rännil. Vattenspegeln var som bortblåst.

Man kan tänka sig att fiskeentusiasten John Green, ordförande i Siljansbygdens fiskevårdsförbund, gnuggar händerna. Länge har han pläderat för att skapa möjligheter för att Siljansöringen ska kunna vandra upp i Fuån. Nu är det fritt fram.

- Det kan naturligtvis vara olika uppfattningar om det här, men nu finns förutsättningarna att ordna till det så att alla viljor blir tillgodosedda, säger John Green.

Fiskevårdande insatser för drygt 200 000 kronor har redan gjorts nedströms dammen.

Det är Nusnäs bysamfällighet som äger den gamla kvarndammen som anlades i slutet av 1800-talet. 1960 byggde Vägverket om riksväg 70 och rev då bort tuben som matade vattenkraft till den intilliggande kvarnen som i stället fick elmotorer.

Ordförande i samfälligheten är Per-Erik Larspers som säger att han varit i kontakt med länsstyrelsen angående det inträffade.

- Vi vill ha råd om hur vi ska göra.

Dammen i Fu som rasade för snart fem år sedan utgör ingen vacker syn för trafikanter som färdas efter den intilliggande riksväg 70. Nu ska den här bråten plockas bort.  Foto: Sten Widell

Dammen i Fu som rasade för snart fem år sedan utgör ingen vacker syn för trafikanter som färdas efter den intilliggande riksväg 70. Nu ska den här bråten plockas bort. Foto: Sten Widell

Publicerad: 2005-01-14

Dammen ska byggas
Lennart Sandgren vid länsstyrelsens miljövårdsenhet har otåligt väntat på en reaktion på de skrivelser han tillställt Nusnäs samfällighetsförening angående den sedan juni 2003 raserade dammen i Fu.

- Eftersom det dröjer överväger jag någon form av föreläggande om att dammen återställs enligt gällande vattendom, säger han.

Sven Persson som är sekreterare och kassör i samfällighetsföreningen säger att det är fiskeintressenterna som komplicerar ärendet. De vill ha en annan konstruktion med ett omlöp för fisk-vandring och för det krävs dels en ny vattendom plus mycket pengar för att finansiera åtgärden.

Länsstyrelsen har uttalat att det är samfälligheten i Nusnäs som har ansvaret för dammen och därmed också ansvaret för att den byggs upp igen.

- Även vi i Nusnäs vill att det ordnar upp sig och att den här frågan kommer ur världen, men det finns som sagt olika viljor och det vi saknar är pengar för åtgärderna, säger Sven Persson.

John Green är den som driver kravet på ett omlöp för fisket. Han företräder där Mora-Våmhus fiskevårdsområdesförening.

Är han då en bromskloss i sammanhanget ?

- Det vill jag inte påstå, men nu öppnar sig möjligheter att fullfölja det arbete vi tidigare påbörjat genom att i Fuån, från Siljan och upp till dammen utföra biotopåtgärder för 140 000 kronor.

Om det går att få loss några bidrag till den konstruktion fiskeintressenterna vill ha kan inte John Green svara på. Däremot kommer befolkningen i Fu att, med viss begränsning, återfå vattenspegeln.

Länsfiskedirektör Ulf Pierrous uppfattning om den raserade Fudammen är att den bör rivas. För det krävs också ny vattendom.

- Ur fiskesynpunkt är fri vandring alltid bäst. Omlöpskonstruktionen är en kompromiss, men strikt fiskemässigt bör dammhindret rensas bort, säger han.

Därmed skulle befolkningen i Fu inte återfå vattenspegeln och att den försvunnit har förorsakat att brunnar har sinat i byn.

- Det argumentet låter fascinerande. Det kan väl knappast ha varit mer än någon meter vatten i dammen, säger Ulf Pierrou.

Bollen ligger i alla fall hos Nusnäs samfällighetsförening som i första hand har att yttra sig till länsstyrelsen om vilken väg det här ärendet ska ta.

I avvaktan på det beskedet har fastighetsägarna i Fu bara att blicka ut över en rännil som slingrar fram genom ett gräsbevuxet träsk.

LisKarl vid dammluckorna 1960 foto Arne Söderkvist

LisKarl vid dammluckorna 1960 foto Arne Söderkvist

Publicerad: 2005-01-31

Beslut om Fudammen överklagas

Nusnäs bysamfällighetsförening överklagar till Miljödomstolen länsstyrelsen beslut angående den raserade Fudammen.

Ett återställande av dammen är ingen bra lösning, anser samfällighetsföreningen.

Det var för någon vecka sedan som länsstyrelsen beslutade att Nusnäs bysamfällighetsförening senast den 1 april 2005 skulle tala om hur föreningen tänkt sig att dammen ska återställas.

Nu motsätter sig föreningen detta genom att överklaga till miljödomstolen och där påtala att ett återställande skulle vålla problem angående det framtida ansvaret för dammen. Ett återställande skulle även begränsa öringens vandring till nya lekplatser som föreningen menar är ett led i strävan att bevara den utrotningshotade Siljansöringen.

Mot de skäl som anges i besvärsskrivelsen vill samfällighetsföreningen att länsstyrelsebeslutet ändras så att föreningen får tid att söka bidrag till en förstudie med olika alternativa lösningar och kostnadsberäkningar för dessa.

Det kan tilläggas att dammen i Fu rasade samman i juni 2003 och den vattenspegel som under hela 1900-talet funnits i byn försvann. En klar majoritet av de bofasta i byn vill ha den tillbaka.

Dammluckorna förr - foto Arne Söderkvist

Dammluckorna förr - foto Arne Söderkvist

Publicerad: 2005-03-09

Det tycks bli en lång väntan på den nya dammen i Fu

Det kan i värsta fall dröja fram till år 2007 innan Miljödomstolen beslutar i det av Nusnäs bysamfällighet överklagade beslutet om dammen i Fu.

Det uppger domstolens handläggare Ingela Karlsson för tidningen.

Länsstyrelsen har beslutat kräva en åtgärdsplan från bysamfälligheten för hur dammen ska återuppbyggas sedan den rasat ihop i juni 2003. Denna åtgärdsplan vill länsstyrelsen ha redovisad senast 1 april i år.

Länsstyrelsebeslutet överklagades till miljödomstolen av Nusnäs bysamfällighet tidigare i år. Länsstyrelsen har fått yttra sig över det bysamfälligheten synpunkter, men inte funnit anledning att ändra sin uppfattning.

Nu har ärendet hamnat hos Mora kommuns miljökontor som senast den 31 mars ska yttra sig i frågan.

Ärendet bör, enligt handläggaren Ingela Karlsson vid miljödomstolen, vara helt färdigberett under våren 2005.

- Det stämmer, men när ett beslut kan komma att tas är omöjligt att svara på. Det kan dröja tillbörjan av 2007, säger handläggare Ingela Karlsson.

Svanar på dammen - ett minne blott - foto Arne Söderkvist

Svanar på dammen - ett minne blott - foto Arne Söderkvist

Publicerad: 2005-04-25

Fudammen bör återuppbyggas

Yttrande angående Fudammens tillstånd och framtid: Inför en eventuell återuppbyggnad av dammen besökte jag Fu 2 juni 2004 för att bilda mig en uppfattning om området och dess byggnader. Detta yttrande rör de kulturhistoriska värden som fortfarande finns kvar med direkt koppling till dammen samt dess betydelse för byn.

Enligt uppgift skall dammen i Fu ha blivit anlagd på 1850-talet för att tjäna en mjölkvarn. Under tiden fram till 1990-talet bedrevs verksamhet vid kvarnen, men 1993 såldes kvarnbyggnaden till Nusnäs samfällighet och 1997 likvideras de sista resterna av det kvarvarande företaget.

I juni 2003 brast dammluckorna och dammen tömdes på vatten. Numera finns endast en å med motsvarande sträckning som man får förmoda att det sett ut innan 1850.

Vid en passage genom Fu åker man över ån med dammluckorna i raserat skick norr om vägen. Ovan dessa syns i dag tydligt spåren av dammens tidigare utbredning. Strax ovan den tidigare strandlinjen ligger ett antal hus orienterade med långsidorna längs dammen.

Ett fåtal bryggor skjuter ut från de högre liggande tomterna och blir hängande i luften. På södra sidan vägen återfinns kvarnen och ett flertal till verksamheten hörande byggnader. Ån slingrar sig vidare efter Fu genom skogen och Fudalen ned mot Siljan.

Spåren efter kvarnverksamheten i Fu är många och tydliga. Byn är i sin nuvarande skepnad starkt formad av verksamheten kring dammen och kvarnen, och med ett flertal byggnader med funktioner för driften, finns ett stort pedagogiskt värde.

Området och byggnaderna söder om dammen är i stort oföränd-rade efter dammbrottet, men området med direkt anslutning till dammen har förändrats markant. Den tidigare dammen utgör nu en gryta genombruten av ån, omgärdad av växelvis skog och bebyggelse. Med de kvarvarande dammluckorna är det dock fortfarande lätt att tolka spåren och förstå hur det kan ha sett ut.

Fu av i dag är uppbyggd kring dammen och verksamheten som bedrevs där. Ur ett kulturmiljövårdande perspektiv är det av största vikt att dammen återuppbyggs för att återskapa helhetsbilden av byn.

Dammen har givit förutsättningarna för bebyggelsen som finns norr om vägen och med sin 150-åriga historia är den också den existerande bilden i människors medvetande. Utan dammen och dess luckor blir kvarnen med tillhörande byggnader svårförståeliga och utelämnade.

Därför anser Dalarnas museum att dammen bör återuppbyggas. Det är viktigt att värna om de spår från kvarnverksamheten som ännu finns bevarade, och som också bildar ryggraden i byn Fu.

Här kunde barnen ro och simma omkring. Fotograf okänd.

Här kunde barnen ro och simma omkring. Fotograf okänd.

Publicerad: 2005-06-17

Fubor argumenterar för att få dammen åter

Fastighetsägare och boende i Fu, som vill att den raserade dammen byggs upp igen, har skrivit till miljödomstolen och argumenterat för sin sak. Fuborna kommenterar en inlaga från Mora kommun som hänvisar till att fiskevårdsområdet vill få bort dammen så att Siljansöringen kan vandra upp till sina gamla lekplatser.

- Dessa gamla lekplatser har inte existerat de senaste 152 åren, skriver Fuborna och hänvisar till att det i vattendomen finns belägg för att Gunnars Jon Jonsson fick tillstånd att anlägga en tullmjölskvarn vid Fuån, den 21 maj 1853.

- Dessförinnan fanns två skvaltkvarnar på den här platsen.

Byborna hänvisar till att våtmarkerna uppströms Fu-dammen stabiliserats med ett rikt växt- och fågelliv. Fuån har dessutom ett rikt bestånd av gädda.

Byborna menar att grundvattennivån sjunkit sedan dammen raserades, detta kan vara orsaken till att en del brunnar sinat.

I skrivelsen hänvisas också till ett yttrande från Dalarnas Museum som förklarat att Fudammen ska byggas upp igen, för att värna om de spår från kvarnverksamheten som ännu finns kvar.

Man kunde fiska i dammen också - fotograf okänd

Man kunde fiska i dammen också - fotograf okänd

Publicerad: 2005-10-22

Avgörande om Fudammen i höst

Det är två och ett halvt år sedan Fudammen rasade och fortfarande har inget beslut tagits om dammen ska byggas upp på nytt eller rivas ner.

- Min förhoppning är att målet kommer upp någon gång i höst, säger Ingela Karlsson, beredningsjurist vid Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt.

Arne Söderkvist som bor i Fu har för länsstyrelsen pekat på riskerna med den raserade dammen som för övrigt börjat växa igen med sly och begynnande skog.

Han har även till länsstyrelsen anfört att han tycker det är skandal att det ska ta så lång tid att komma till ett beslut i dammärendet.

Länsstyrelsen har av Miljödomstolen beretts tillfälle att till den 27 oktober 2005 yttra sig över de inlagor som bland annat Arne Söderkvist, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Fiskeriverket inkommit med.

Lennart Sandgren vid länsstyrelsens miljövårdsenhet anser personligen att dammen ska återställas.

Runt, Hållås och Hanspers är gårdarna i bakgrunden - att ro på dammen var populärt. Fotograf okänd

Runt, Hållås och Hanspers är gårdarna i bakgrunden - att ro på dammen var populärt. Fotograf okänd

Publicerad: 2005-11-03

Avgörande väntar om Fudammen

Länsstyrelsens miljövårds-enhet har nu ingivit svar till miljödomstolen angående den raserade dammen i Fu.

Det är miljödomstolen som har att avgöra om dammen ska återuppbyggas eller inte och ett beslut kan väntas före årsskiftet.

Länsstyrelsen har beretts möjlighet att avge yttrande över de handlingar som tillförts ärendet. De aktbilagor som redovisas har upprättats av närboende, av Mora kommun och av Fiskeriverket.

Fiskeriverket och Mora kommun anser i stort att dammen bör rivas ut och att det skapas möjlighet till fri fiskvandring förbi dammen. För att denna fråga ska kunna prövas måste Nusnäs samfällighetsförening söka tillstånd till utrivning.

Denna lösning var föreningen inne på och tog även fram ett utkast till miljökonsekvensbeskrivning. Tyvärr hanterade föreningen inte frågan enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken.

Länsstyrelsen skrev därför till föreningen den 7 oktober 2004 och redovisade hur prövningsprocessen skulle ske.

Då det var uppenbara olägenheter för närboende med att ingenting hände med uppbyggnad eller utrivning beslutade länsstyrelsen i enlighet med överklagat föreläggande.

Det var i januari 2005 som länsstyrelsen beslutade förelägga Nusnäs samfällighetsförening att senast den 1 april samma år redovisa förslag för återställning av Fudammen och en tidplan för arbetenas genomförande.

Förening överklagade beslutet till miljödomstolen som nu ska fatta ett beslut om dammen ska återuppbyggas eller rivas.

Länsstyrelsen skriver att den inte har något att erinra i det fall det går att kombinera fri fiskvandring vid dammen med en återuppbyggnad. Dock måste också utklaras de närboende vid dammen och fastighetsägarnas behov och önskemål beträffande brunnar och försämrad boendemiljö med mera.

Publicerad: 2005-11-04

Beslut väntas innan nyår om Fudammens framtid

Länsstyrelsens miljövårdsenhet har nu kommit in med svar till miljödomstolen om den raserade dammen i Fu.

Det är miljödomstolen som avgörar om dammen ska återuppbyggas eller inte och ett beslut kan väntas före årsskiftet.

Länsstyrelsen har yttrat sig över de handlingar som tillförts ärendet. De aktbilagor som redovisas har upprättats av närboende, av Mora kommun och av Fiskeriverket.

Fiskeriverket och Mora kommun anser, i stort, att dammen bör rivas ut och att det skapas möjlighet till fri fiskvandring förbi dammen. För att denna fråga ska kunna prövas, måste Nusnäs samfällighetsförening söka tillstånd till utrivning.

Denna lösning var föreningen inne på och tog även fram ett utkast till miljökonsekvensbeskrivning. Tyvärr hanterade föreningen inte frågan enligt bestämmelserna i miljöbalken. Länsstyrelsen skrev därför till föreningen, den 7 oktober 2004, och redovisade hur prövningsprocessen skulle ske.

Då det var uppenbara olägenheter för närboende med att ingenting hände i fråga om uppbyggnad eller utrivning, beslutade länsstyrelsen i enlighet med överklagat föreläggande.

Det var i januari 2005 länsstyrelsen beslutade förelägga Nusnäs samfällighetsförening att, senast den 1 april samma år, redovisa förslag för återställning av Fudammen och en tidplan för arbetenas genomförande.

Nusnäs samfällighetsförening överklagade då beslutet till miljödomstolen för att vinna tid.

Miljödomstolen ska nu fatta ett beslut om dammen ska återuppbyggas eller rivas ut, och länsstyrelsen skriver, att den inte har något att erinra i det fall det går att kombinera fri fiskvandring vid dammen med en återuppbyggnad. Dock måste också utredas de vid dammen närboendes och fastighetsägarnas behov och önskemål beträffande brunnar och försämrad boendemiljö med mera.

Publicerad: 2008-04-04

Uppstädning fem år efter raset i Fu

I juni 2003 brast dammluckorna i Fu och dammen tömdes på vatten. För de boende i Fu har det skapats olägenheter, inte minst estetiska värden, då vattenspegeln de alltid beskådat bara försvann.Efter fem års skriftväxling om ärendet har det nu bestämts att det i alla fall ska städas på platsen.

Dammen anlades under 1850-talet för att tjäna en mjölkvarn. Fram till 1990-talet bedrevs verksamhet vid kvarnen, men 1993 såldes kvarnbyggnaden till Nusnäs samfällighet och 1997 likviderades resterna av det kvarvarande företaget.

Länsstyrelsens miljövårdsenhet har haft uppfattningen att Nusnäs bys samfällighetsförening haft ansvaret för dammen och därför borde vidta nödvändiga åtgärder efter dammraset.

I mars 2006 fastslog miljödomstolen att Nusnäs by samfällighetsförening inte bär underhållsansvaret för Fudammen då den blivit onyttig för föreningen.

Efter en omfattande skriftväxling i ärendet har det nu avancerat så långt att beslut finns om att trä- och metalldelar ska städas bort efter dammraset.

Kommunekolog Olle Bylander vid miljökontoret säger att kommunen tillsammans med Mora-Våmhus fiskevårdsområdesförening ska utföra de här arbetena under innevarande månad.

- Betongdelarna blir dock kvar till en senare etapp. Fiskevårdsområdesföreningen ska söka medel från länsstyrelsen för den resterande rivningen av dammen, säger Olle Bylander.

Sten Widell